Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

При неспазени указания за съхранение, монтаж и експлоатация на изделието.

При несъответсвие между данните в документите и самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин, както и в случаите на нарушаване на запечатващите лепенки.

При правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.

При настъпила повреда в следствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен, насекоми и други), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.

При дефект в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълния, наводнения, други), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на производителя/ сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответната застраховка.

При неспазване инструкциите в съпътстващите документации за монтаж и експлоатация.